Archief van behandelde onderwerpen

Foto impressie "Rond de Kerst Stal 2019"

Twee zeer korte (sfeer)filmpjes;

Wandel eens een "rondje" geschiedenis door de Oud Rijswijk

In Juni 1988 is ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Winkeliersvereniging Hart van Rijswijk de eerste versie van dit routebord aangeboden aan de bewoners van Oud Rijswijk. Ter gelegenheid van het eerste Strandwalfestival in september 2009 is de wandeling door de bewonersorganisatie Stichting Buurtschap Oud Rijswijk geactualiseerd en in een nieuw jasje gestoken.

Op zaterdag 10 oktober 2009 hebben Buurtschapmeester Mw. I. van der Wel en Herman Soen, voorzitter Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk (SWHR) het vernieuwde routebord onthult.

 

Als u deze 2.4 km lange route wilt gaan lopen kunt u hier de routebeschrijving ophalen en zelf afdrukken.

************************

************************

Wilt u besparen op uw energieverbruik! Kijk voor meer informatie hieronder op het

R I J S W I J K

************************

De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk bestaat 40 jaar !

Op de aceboekpagina van Omroep Rijswijk kunt u een verslag en foto's vinden van de feestelijke bijeenkomst van 9 oktober jl. ter gelegenheid van het 40 jarige jubileum van het Buurtschap.

Op 9 oktober jl. heeft Wethouder Ronald van der Meij tijdens de rondgang met "wijk" wethouder Nicole Dierdorp de eerste bladkorf in Rijswijk geplaatst. Een verslag van de rondgang vindt u hier en met dank aan Omroep Rijswijk

In de komende weken wordt op meerdere plaatsen in Rijswijk een bladkorf geplaatst.

Persbericht Feest op 9 oktober 2015
Persbericht Mooi Oud Rijswijk
Persbericht Keep it clean day 2015

In het kader van "Keep it clean day 2015" heeft het Buurtschap samen met enkele bewoners
en ondernemers het afval in de buurt verzameld en afgevoerd.

In het kader van "Keep it clean day 2015" heeft het Buurtschap samen met enkele bewoners
en ondernemers het afval in de buurt verzameld en afgevoerd.

Lees ook het interview uit de Groot Rijswijk van 24 september 2015


Een digitale versie van deze bijzondere Buurtkrant kan je hier ophalen.
Hier in kan je lezen wat de festiviteiten zijn die het Buurschap organiseert rond dit 40 jarig jubileum.

************************


Het Bestuur van het Buurtschap Oud Rijswijk wenst u allen
prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2016 toe!

Klik hier voor een korte foto impressie

en twee korte filmpjes.

Verkeersomleiding in verband met de werkzaamheden ten behoeve van het bouwplan Stadhoudersstraat 19 a/b -Frederik Hendrikstraat 2 en 2a en werkzaamheden in de Schoolstraat

Woningcorporatie Rijswijk Wonen is gestart met de renovatie en bouw van 9 appartementen op de hoek van de Stadhoudersstraat en in de Frederik Hendrikstraat 2 en 2a in Oud Rijswijk.
Als gevolg hiervan moet het verkeer gedurende deze tijd worden omgeleid. Hieronder de omleiding als u met name op zaterdag naar de parkeerplaats aan de Tuinstraat wilt rijden.Het Bestuur van het Buurtschap Oud Rijswijk wenst u allen
prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2015 toe!
"BELEEF DE KERSTSFEER IN OUD RIJSWIJK" 2014

Is een jaarlijks terugkerend initiatief georganiseerd door de Protestantse Gemeente, de Bonifatiusparochie, het winkelcentrum Oud Rijswijk en het Buurtschap Oud Rijswijk.
Klik hier voor het voor de foto's van vrijdagavond 19 december jl.

Gelukkig is nauwelijks sprake van veel jeugdoverlast in Oud Rijswijk. Mocht dit toch het geval zijn dan wordt u verzocht om direct de Politie in te lichten.
Dit kan natuurlijk anoniem via het reguliere nummer 0900 8844.

************************

P E R S B E R I C H T

Het Bestuur van de SBOR vraagt B&W van Rijswijk om duidelijkheid over de toekomst van het Rijksmonument in de Herenstaat 87a.

Sinds een week zijn alle ramen geblindeerd en wordt er verbouwd in dit Rijksmonument zonder dat duidelijk is of dit allemaal volgens de juiste regels gaat. Als gevolg van deze onduidelijkheid is er onrust ontstaan in het winkelgebied van Oud Rijswijk bij zowel bewoners, ondernemers en bezoekers. Ook heeft er over deze gang van zaken geen transparante communicatie plaatsgevonden met belanghebbende partijen zoals direct in- en omwonenden, de ondernemersorganisatie SWHR en de bewonersorganisatie SBOR.
Het Buurtschap (SBOR) heeft daarom besloten om op basis van de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek in te dienen bij het college van B&W van Rijswijk inzake de verbouwing van Herenstraat 87a te Rijswijk.

Op deze website, kunt u naast het Wob verzoek (V_003043), onder "Dossiers" alle eerder gevoerde correspondentie over Herenstraat 87a vinden.

Op 5 september 2014 heeft het College van B&W antwoord geven op hierboven vermelde Wob verzoek.

************************

Tijdelijke maatregelen aan de Haagweg
Meer informatie op de website van de gemeente Rijswijk
Herstelmaatregelen Haagweg

Samen met bewoners heeft de gemeente eind juli een schouw uitgevoerd op de Haagweg. Tijdens de schouw hebben we ons gericht op zaken die de komende periode van meerwaarde zullen zijn voor de omgeving. Er worden enkele herstelmaatregelen uitgevoerd. Deze zijn bedoeld om de komende periode tot start werkzaamheden van de herinrichting te overbruggen. Inmiddels zijn de meeste maatregelen uitgevoerd.

.
 

************************

PERSBRICHT van het Rijswijkse college van burgemeester en wethouders!
Proef met belanghebbenden parkeren in Cromvliet en Oud Rijswijk

Parkeerregulering in Laakkwartier-Oost
en de gevolgen voor Oud Rijswijk

De invoering van het parkeervergunningenstelsel in de wijken van Laak, die grenzen aan Rijswijk is in volle gang. Dat systeem houdt in dat er tussen 18.00 en 24.00 uur uitsluitend door vergunninghouders en mensen die gebruik maken van de parkeerautomaat mag worden geparkeerd. Voor Laakkwartier-Oost, de wijk die direct grenst aan Oud Rijswijk, geldt voor vergunninghouders vooralsnog een gereduceerd tarief van 12,00 euro per auto per jaar. In Laakkwartier-Oost worden 200 parkeerplaatsen extra aangelegd en komt er mogelijk een parkeergarage. Daarna zal het systeem en het tarief voor Laakkwartier-Oost opnieuw worden bekeken. Voor het gebied, dat bijvoorbeeld grenst aan Cromvliet geldt weer een andere regeling.

Er zijn in de gemeente Den Haag aanloopproblemen bij de invoering, waardoor niet alle vergunningen tijdig konden worden afgegeven. Dat heeft geleid tot het effect, dat er opeens wel erg veel auto's in Oud Rijswijk (en de andere wijken) kwamen te staan. Immers, in Den Haag wordt streng gehandhaafd en niemand zit te wachten op een bekeuring. Inmiddels heeft de gemeente Den Haag besloten om de handhaving uit te stellen tot 11 februari 2014 en wordt er hard gewerkt om de achterstanden bij het beschikbaar stellen van de vergunningen weg te werken.

Het is al geruime tijd bekend dat Den Haag bezig was om een oplossing te zoeken voor de parkeerproblemen in het Laakkwartier. Medio 2013 werd officieel bekend welk systeem per deelgebied van Laakkwartier is gekozen.

Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Den Haag heeft de gemeente Rijswijk een klankbordgroep ingesteld

[1].  Deze klankbordgroep is op woensdag 29 januari 2014 voor het eerst bijeen geweest. Toen is met de betrokken organisaties, en dus ook het Buurtschap Oud Rijswijk, voor het eerst gesproken over de ontwikkelingen in Laakkwartier en de mogelijke effecten voor Rijswijk. Tijdens deze eerste bijeenkomst is door de gemeente een toelichting gegeven op wat zij van plan is te gaan doen. Er is in overleg met de gemeente Rijswijk door de gemeente Den Haag een nulmeting in de betreffende Rijswijkse wijken gedaan voor de invoering. Zes weken na de invoering zal de gemeente Den Haag opnieuw tellen, aldus heeft de gemeente Rijswijk met Den Haag afgesproken. Voor deze termijn is gekozen, omdat er meestal sprake is van een gewenningsperiode. Daarna kan in overleg met de klankbordgroep worden bekeken wat de effecten van de maatregelen in Laakkwartier voor Rijswijk zijn en of er eventueel maatregelen noodzakelijk zijn. Dat kan inhouden dat, gelet op de effecten die dan zijn geteld, het niet noodzakelijk is om in Rijswijk iets te gaan doen, of dat dit juist wel gewenst is, maar dat per wijk in Rijswijk verschillen moeten worden gemaakt, of dat er toch een integraal parkeersysteem in alle wijken noodzakelijk is. En als er een parkeerregulering noodzakelijk is, dan zal ook nog moeten worden besproken wel systeem het meest gewenst en effectief is. Een en ander hangt uiteraard ook samen met de beschikbare handhavingscapaciteit. Die procedure is door de gemeente vastgesteld. De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep is op 26 maart 2014.

Intussen houdt ook het Buurtschap Oud Rijswijk de ontwikkelingen in de gaten. Verschillende mensen hebben zich ook al tot het Buurtschap gewend. Het is uiteraard de gemeente Rijswijk, die beslissingen moet nemen. Daar gaat het Buurtschap niet over. Het Buurtschap kan in dit stadium niet meer doen, dan alert zijn op de ontwikkelingen en de bevindingen en klachten doorgegeven aan de gemeente, of aan te dringen op nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld omdat de problemen die nu het gevolg lijken te zijn van de overgangssituatie zich niet oplossen.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de websites van gemeente Rijswijk en Den Haag[1] De Klankbordgroep leden zijn; "De Buurt bestuurt" van de wijk Cromvliet, de Stichting Bewonersbelangen Rijswijk-Midden, de Stichting Winkelcentrum Historische Rijswijk, de Bewonersvereniging Leeuwendaal, Florence, het Buurtschap Oud Rijswijk, de Politie en Handhaving en andere gemeentelijke vertegenwoordigers.


************************

Wordt de voetgangerstunnel onder de Haagweg opgeheven?
Nee toch?

De gemeente Rijswijk bereidt plannen voor om de voetgangerstunnel onder de Haagweg op te heffen.
Het Buurtschap is tegenstander van het opheffen van deze tunnel, omdat het een goede en veilige oversteek mogelijkheid is, ook voor mensen uit Cromvliet en Leeuwendaal. Nu gaat het bovengronds oversteken bijzonder ongemakkelijk.
In ieder geval wil het Buurtschap eerst maar eens afwachten of het Project Haagweg tot een verbetering van de oversteekmogelijkheden gaat leiden. Als dat het geval is, kan er altijd nog gekeken worden naar de tunnel.

Het Buurtschap heeft dit standpunt regelmatig naar voren gebracht, onlangs nog in een Openbare Brandbrief aan de Raad en een gezamenlijke brief van belanghebbenden maatschappelijke partijen aan de Raad en het College van Rijswijk over het openhouden van de voetgangerstunnel.

Steunt u ons standpunt, dan horen wij dat uiteraard graag via ons speciale emailadres
tunnel-open@sbor.nl
Wij houden u op de hoogte van onze verdere initiatieven!

************************

P E R S B E R I C H T
van de Gemeente Rijswijk

De ontwikkeling van het project Schoolstraat waar de komende tijd 17 woningen worden gebouwd door Bouwfonds Ontwikkeling, is in volle gang. Het eigendom van de grond van het voormalige kantoor van het Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam is door de gemeente Rijswijk overgedragen aan Bouwfonds. Naar verwachting wordt na de zomer gestart met de bouw van de eerste fase.
Lees hier verder

************************

 

De foto's vijfde editie van het


op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september 2013.

Oud Rijswijk is sinds 7 juli 2014 weer compleet.

Na een ruim een half jaar is de opnieuw vergulde haan
en gerestaureerde windroos teruggeplaats op Oude Kerk in Oud Rijswijk.Klik hier voor een foto verslag van de werkzaamheden.

************************

Lees hier alle documenten met betrekking tot de verhoogde Hoornbrug

************************

P E R S B E R I C H T

Lees hier het Persbericht van het Buurtschap Oud Rijswijk over de plannen voor de Haagweg en Hoornbrug

************************

Nieuwe activiteit op de donderdagavond

New Pop-Art: hèt popkoor in Oud-Rijswijk! Iedere donderdagavond repeteren wij van 19.30-21.30 uur in het buurthuis SBOR aan de Esdoornstraat 3a. De repetities kenmerken zich vooral door zangplezier en enthousiasme onder leiding van een zeer begaafde dirigente.
Houd je ook van zingen en lijkt het koor je iets, kom dan een keer op proef meedoen, hopelijk klikt en klinkt het van beide kanten. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kun je mailen naar:

Word vriend van New Pop-Art Rijswijk zh op Facebook en blijf op de hoogte van al onze activiteiten!

************************

In het kader van de conceptnota "Bevorderen van de bewonersparticipatie, Rijswijkse bewoners doen mee", heeft de gemeente op 21 januari 2013 tijdens een bijeenkomst met diverse bewonersorganisaties overleg gehad over dit onderwerp.


Ter ondersteuning van dit belangrijke onderwerp wil het Buurtschap op deze plaats een drietal links onder de aandacht brengen die mogelijk kunnen bijdragen om de begripsvorming en achtergrond informatie rond dit onderwerp te verbeteren.

Actief Burgerschap een inventarisatie uitgevoerd door Movisie

VNG en burgerparticipatie

StraatBeeld en burgerparticipatie in de openbare ruimte

************************

Druk bezochte Open Dag actualisatie bestemmingsplan Oud Rijswijk

Lees hier meer over het actualiseren bestemmingsplan Oud Rijswijk

************************

Het Bestuur van de SBOR wenst een ieder gezellige Feestdagen en een gezond en gelukkig 2014 toe.

Kijk hier voor foto's van de 3e editie Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk

Ook dit jaar organiseren de Rijswijkse Combinatiefunctionarissen weer twee fantastische sport, spel en cultuur weken voor kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Rijswijk. De naam van deze weken luidt als volgt: 'Summerlympics'.************************

Geef voor 25 mei 2013 uw voorkeur aan welke speeltoestellen er volgens u
als vervanging moet komen op de speelplekken in de Verhagen Metmanstraat?Klik op de bovenstaande afbeeldingen voor meer informatie en detail.

************************

Kroningsdeksel geplaatst in de Herenstraat

De gemeente Rijswijk heeft op 26 april jl. de speciale kroningsdeksel geplaatst in de Herenstraat tegenover het Museum Rijswijk.
De onderneming Aquafix Milieu uit Mijdrecht heeft deze kroningsdeksel speciaal voor de troonswisseling van 30 april 2013 ontwikkeld.
De deksel met de afbeelding van Willem-Alexander en Maxima is in beperkte oplage geproduceerd ter herinnering aan deze unieke gebeurtenis. Alle gemeenten in Nederland hebben kosteloos een exemplaar van deze speciale putdeksel ontvangen. Het idee is ontstaan vanuit de activiteiten van prins Willem-Alexander op het gebied van watermanagement.Klik op de bovenstaande afbeeldingen voor meer informatie en detail.

************************

Inspraak en het indienen van zienswijzen over het
voorontwerpbestemmingsplan Oud Rijswijk
is mogelijk tot 2 mei 2013!Klik hier of op de bovenstaande afbeelding voor de verbeelding van het voorontwerpbestemmingsplan en hier voor meer toelichting en aanvullende informatie
op de website van de gemeente Rijswijk.

************************

Geef voor 29 maart 2013 uw voorkeur aan welke speeltoestellen er volgens u
als vervanging moet komen op de speelplek bij het Julialaantje?Klik op de bovenstaande afbeeldingen voor meer informatie en detail.

************************Al weer de 4e editie !


We hebben zeer enthousiaste contacten gelegd met meerderde bewoners uit diverse straten in Oud Rijswijk. We haken aan op het thema van 2012 "kom buurten" met "kom buurten in mijn straat" met daar aangekoppeld diverse activiteiten die zich achter de verschillende voordeuren in die straten afspelen. Er zijn meerdere huiskamer activiteiten die met veel enthousiasme hun kunsten hebben vertoond tijdens de zaterdag op het SWF.

Hieronder een foto impressie van zaterdag 8 september 2012 met dank aan al deze vrijwilligers!

Kijk voor meer informatie op www.strandwalfestival.nl

************************

Kijk hier voor foto's van de 3e editie Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk
De foto's zijn gemaakt door Wim Mecksenaar en Willem Schuller

Jaarverslag 2011

Zo als de Algemene Subsidieverordening Rijswijk voorschijft moet het buurtschap een Jaarverslag maken en indienen bij de subsidie verantwoording van 2011. Voorgaande jaarververslagen zijn te vinden onder "de Stichting"


Gelezen op www.rijswijk.nl

Nieuw bouwplan voor Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam-locatie krijgt vaart.
Gepubliceerd op: 29 maart 2012, laatst aangepast op: 30 maart 2012

Vertegenwoordigers van partijen waren aanwezig bij het plaatsen van het bouwbord op de gevel van het voormalige ERL-gebouwVertegenwoordigers van partijen waren aanwezig bij het plaatsen van het bouwbord op de gevel van het voormalige ERL-gebouw "Hoe eerder we van het oude gebouw af zijn, hoe liever," verwoordde wethouder René van Hemert de reacties in de gemeenteraad op dinsdag 20 maart 2012.
De raad heeft geen zienswijzen ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan voor het terrein van het voormalige Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam (ERL) aan de Schoolstraat. Mede daarom werkt de raad met het college van burgemeester en wethouders mee om de bestemmingsplanprocedure snel af te ronden. De voorbereidende werkzaamheden voor het bouwplan zijn inmiddels begonnen.

Op de foto: V.l.n.r.: W. Mol (Bouwfonds), R.E. Freeth (SBOR), G.H. Visser (buur), R. van Hemert (wethouder), A. Bartels (SBOR), W. Mateman (wethouder), L. la Poutré (Bouwfonds), E. van der Werf (buur).

Reacties

"Als dit plan straks gerealiseerd is, zal het zijn of het hier altijd zo is geweest," zei de heer Freeth, voorzitter Stichting Buurtschap Oud-Rijswijk en sloot hiermee aan op wethouder Wim Mateman: "Dit plan past op een natuurlijke manier in de omgeving.

Bouwplan

Het bouwplan voorziet in het realiseren van 17 woningen (bestaande uit meerdere typen en verschillend in grootte en indeling), een commerciële ruimte van circa 80m2 en een parkeervoorziening in het complex. Voor het plan wordt het kantoorgebouw met de achterliggende werkplaatsen gesloopt. Het nieuwe plan is door Bouwfonds Ontwikkeling ontwikkeld in nauwe samenspraak met de directe buren en de Stichting Buurtschap Oud-Rijswijk (SBOR). Het plan is volgens het college van burgemeester en wethouders een kwaliteitsimpuls voor het gebied. De gemeenteraad beslist in april over het hiervoor aangepaste bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, is de oplevering van de nieuwe woningen eind 2013.

Meer informatie

projectpagina ERL-locatie
www.bouwfonds.nl/schoolstraat

Klein feestje voor het Buurtschap Oud Rijswijk

Tijdens het was het Buurtschap Oud Rijswijk op zaterdag 10 september 2011 met een bescheiden feesttent aanwezig. Een "feesttent", omdat het Buurtschap in december 2010 35 jaar bestond.
Aanleiding dus om het Buurtschap nog eens extra onder de aandacht te brengen.
Een van de onderdelen van de festiviteiten was een wedstrijd voor kinderen en een wedstrijd voor iedereen.

De kinderen werden uitgedaagd om van het logo van het Buurtschap (het silhouet van de Oude Kerk) een klein kunstwerkje van boetseerklei te maken. Die uitdaging is door 25 kinderen opgepakt met heel leuke, mooie en creatieve resultaten. De jury, bestaande uit de burgemeester en buurtschapmeester, mevrouw I. van der Wel, voorzitter van de Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk, de heer H.J.H. Soen en de voorzitter van de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk, de heer R. Freeth, kozen de drie beste kunstwerkjes uit.
De eerste prijs ging naar Sanne Hasper. De tweede prijs viel toe aan Hanin Jeridi. De derde prijs werd uitgereikt aan Joni Pronk.

Iedereen werd opgeroepen Het Beste Idee aan te dragen voor een bewonersvriendelijk, mooi en gezellig Oud Rijswijk. Dat heeft 17 inzendingen met interessante ideeën opgeleverd.
De jury heeft daar een keuze uit moeten maken en daarbij is zeker ook gekeken naar de uitvoerbaarheid binnen een overzichtelijke termijn.
Als winnaar kwam de heer De Wildt uit de bus.
Hij stelde voor om bordjes met historische informatie te plaatsen door geheel Oud Rijswijk. Die bordjes zijn er nu al bij de belangrijkste monumenten, maar er is over andere panden, maar ook over pleintjes en straten ook interessante en leuke informatie te geven.

Een korte samenvatting van de andere inzendingen:
* Het Tollensplein opener maken en misschien voorzien van een terras. Ook andere pleinen, zoals het Mallegat, het Ruysdaelplein en de Tuinstraat aantrekkelijk maken met bankjes, groen, vergelijkbare inrichting en minder parkeerplaatsen. * Een dag van het jaar aanwijzen als straatfeestdag. Alle straten zouden dan zoveel mogelijk mee moeten doen, ook in het kader van het bevorderen van sociale contacten. * Meer bloemen in de groene stroken en het betrekken van mensen met een uitkering bij het groenonderhoud. * Themafeesten organiseren, op toerbeurt gekoppeld aan een restaurants of winkel, zoals een ijsfeest, een Italiaansfeest en een visfeest. * De fietspaden in de winter eerder schoonmaken. * Meer parkeerplaatsen maken in de Mauvelaan. * Geen fietsers meer op de promenade laten rijden. * Het regelmatig houden van interculturele dagen met en voor alle bewoners. * Het ombouwen van de tunnel onder de Haagweg tot rijwielstalling. * Een trainingsveldje voor voetbal en hockey maken. * Iets permanents plaatsen op de middenstrook van de Van Vredenburchweg, dat bijvoorbeeld kan dienen als trefpunt. * Iedere maand een autoloze zondag in Oud Rijswijk houden, zodat er dan op straat gespeeld kan worden. * Meer activiteiten op zondag organiseren, bijvoorbeeld straatdansfeesten. * Meer echt authentieke winkels in Oud Rijswijk aantrekken in plaats van de gebruikelijke filialen van winkelketens. * Een fontein in Park Hofrust maken. * De bibliotheek in de Esdoornstraat open houden, omdat dit zeker ook van belang is voor de ouderen.

Het Buurtschap gaat nu eerst met het winnende idee aan de slag. De andere ideeën worden niet weggegooid. Een aantal ideeën zal mogelijk later worden opgepakt.


Jaarverslag 2010

Zo als de Algemene Subsidieverordening Rijswijk voorschijft moet het buurtschap een Jaarverslag maken en indienen bij de subsidie verantwoording van 2010. Voorgaande jaarververslagen zijn te vinden onder "de Stichting"

Geef uw voorkeur aan?

Op verzoek van de gemeente Rijswijk wil het Buurtschap graag meewerken om gebruikers van de speelplek langs het Julianlaantje 1-15 mee te laten denken over de vernieuwing van enkele speeltoestellen.
Hier vind je de begeleidende brief van de gemeente.
Kies één van de opties en geef dit voor 1 april as. aan bij het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente.

Verandering in het activiteiten aanbod per 1 januari 2011

Vanaf 1 januari 2011 zullen de activiteiten van het PopArt koor en de Zumba danslessen niet meer door het buurtschap worden georganiseerd.
Gaande weg zijn de activiteiten groter geworden en heeft de begeleiding ook een meer professioneel en commercieel karakter gekregen.
Dat is uiteraard een succes en verdient hulde.

Maar de SBOR is aan regels gehouden wat betreft het beschikbaar stellen van ruimte. Activiteiten die in zekere zin een onderneming inhouden passen hier niet in. Die mogen wij als bewonersorganisatie, geen gesubsidieerde huisvesting bieden!

De SWR is gevraagd of de zij bereid is en mogelijkheden ziet om de ruimte aan het PopArt koor en de Zumba danslessen te verhuren. Vooralsnog gaat de SBOR er van uit dat het programma gewoon kan doorgaan.

Burgemeester Ineke van der Wel opent de
"Late Night Shopping"
in winkelcentrum Oud Rijswijk

De kerstboom is aangeboden door de Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk

Vurenbeleid Rijswijk tijdens jaarwisseling

Nog tot en met 17 december aanstaande kunnen inwoners van Rijswijk een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Lees hier het volledig persbericht van de gemeente

Eerste exemplaar "Van de Kerk tot de Klei" overhandigd

Op 28 november 2010 hebben de schrijvers van het boek "Van de Kerk tot de Klei" Jan Eijken en Willem van der Ende, het eerste exemplaar overhandigd aan Wethouder Dick Jense. Dit werk beschrijft de veranderingen van de Kerklaan vsn 1852 tot heden. Het boek is uitgegeven door de Stichting Historische Projecten 2010. Het boek is te koop in de kapperszaak van Jan Eijken aan de Kerklaan 130

******

Oude waterput in de Herenstaat onthuld.

Op 15 november 2010 hebben Prof. Dr. Willem Willems(univ.Leiden) en wethouder Jos Bolte een bijzonder historsche object in Oud Rijswjik onthuld. Het gaat hier om een zeer goed bewaarde waterput uit de 16e eeuw.

De waterput is zichbaar onder een 6 centimeter dikke glasplaat waar je over heen kunt lopen.

Foto´s Strandwalfestival 2010

Klik op de afbeelding hier boven voor de foto's van het Strandwalfestival 2010. Kijk voor nog meer foto's ook bij de link overige sites voor andere bewonersorganisaties en verenigingen.

Doe mee met  in Rijswijk

Burgernet is een communicatienetwerk dat bewoners en ondernemers actief betrekt bij het politiewerk. Telefonisch en eventueel via sms of e-mail komen meldingen binnen over bijvoorbeeld verdwaalde kinderen of een gestolen voertuig. Wie iets ziet dat met de zaak te maken heeft, kan contact opnemen met de meldkamer van de politie via een speciaal telefoonnummer. Doet u mee?  Lees hier verder >>

Meld je nu aan bij !

Ook kun je, je  hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de

Kijk ook eens op de website van "Hoe veilig is mijn wijk" en "wat speelt er in mijn wijk"

Jaarverslag 2009

In ons laatste jaarverslag kunt lezen wat het buurtschap voor de bewoners in Oud Rijswijk heeft georganiseerd en waar mogelijk heeft bijgedragen aan de leefbaarheid in de wijk

Voorgaande jaarverslagen zijn te vinden onder het hoodstuk "De Stichting" op onze website

Ontwikkelingen rond de ERL-locatie

Zo ongeveer in het hart van Oud Rijswijk ligt het voormalige ERL-kantoor met binnenplaats en bijgebouwen. Het ligt er somber bij. Een unieke locatie om eens wat extra's te doen in het oude historische centrum. De gemeente is eigenaar en dus is er een extra kanskaart. Wat willen we nog meer!

De afgelopen jaren zijn verschillende plannen van de tekentafel gekomen. Daar is tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomsten van de gemeente aandacht aan besteed en commentaar op geleverd. Die plannen zijn niet gerealiseerd. Daarna is het lange tijd stil gebleven.

Op 23 februari 2010 heeft de gemeente Rijswijk het volgende Persbericht op haar webstie en in de locale pers gepubliceerd.
Nieuw plan ERL-locatie

De voorbereidingen voor het Strandwalfestival 2010 zijn in volle gang. Dit jaar vindt het het festival plaats op

vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 september 2010

Vorig jaar was het een groot succes.

Samen met meer dan 40 organisaties is er met ondersteuning van de gemeente, DOEN evenementen en heel veel vrijwilligers op 18,19 en 20 september 2009 het Strandwalfesitval georganiseerd.
De SBOR heeft een aantal van hun activiteiten deelgenomen aan dit festival "voor Rijswijkers door Rijswijkers".
Meer informatie kunt uw vinden de website van de gemeente Rijswijk

Klik op één afbeeldingen hier boven voor de foto's van het Strandwalfestival 2009. Kijk voor nog meer foto's ook bij de link overige sites voor andere bewonersorganisaties en verenigingen.

 

Ontwikkelingen rond de Woontorens naast het historische Rijswijkse bos

Op 24 december 2008 heeft de Raad Van State een goedkeuringsbesluit, m.b.t. bouwplannen voor deze woontorens, van de Provincie Zuid Holland vernietigd. Dit heeft tot gevolg dat het gehele bouwplan zeer grote vertraging oploopt.
Op de website van de Raad van State kunt u het proces verloop en de uitspraak terugvinden.

Uitreiking Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

Op zondag 21 december 2008, tussen het optreden van Het Rijswijks Jeugdtheater en de muziekgroep "de Plengers", heeft de Kerstman het KVO Certificaat Basis Samenwerken uitgereikt. Samen met de Kerstman introduceerde Centrum Manager voor Oud Rijswijk Erik Wilderbeek de deelnemende partijen; de gemeente Rijswijk, Politie Haaglanden, Brandweer Delft-Rijswijk, Stichting Winkelier Historisch Rijswijk en de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk om het certificaat in ontvangst te nemen. Hier onder een foto impressie van deze gebeurtenis. (Klik op foto's voor een grotere afbeelding)

!!! BEDANKT !!!

Beste buurtbewoners,
Bedankt voor al jullie medewerking met het autovrijmaken! van een deel van de Esdoornstraat voor Koninginnedag.
Alleen deze medewerking maakt het mogelijk om dit feest met jong en oud te vieren zoals het hoort, met zowel bewoners uit onze buurt als daarbuiten.
Ook jullie aanwezigheid als bewoners, artiesten en organisatie hebben, ondanks het iets mindere weer, er een prachtige dag van gemaakt.

Bekijk hier de foto's van Koninginnedag 2008 in Oud Rijswijk